برنامه ها   (۱۶۶۱)
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۲۱۳۷
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۱۰۲۹
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۱۹۴۵
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۱۲۸۱
شنبه، ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ ، مبعث
۷۰۰
پنجشنبه، ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، شهادت موسی بن جعفر(ع)
۴۲۸
پنجشنبه، ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
۵۸۷
دوشنبه، ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱
۷۲۱
شنبه، ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱
۴۰۰