برنامه ها   (۱۲۲۶)
پنج شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
۳۹۴
کلاس مجردها,جلسه پانزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ «مهمان آزاد» جزییات را حتما بخوانید .فقط دوره هفتمی ها و کسانی که با آن ها تماس گرفته شده می توانند شرکت کنند.
۲۴۴۲
مشهد ۷ و ۸ و ۹ شهریور ۱۳۹۷
۴۳۵
جمعه ,۲ شهریور ۱۳۹۷
۵۳۰
کلاس مجردها,جلسه چهاردهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۱۰۰۱
جمعه ,۲۶ مرداد ۱۳۹۷
۴۵۷
سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
۴۴۳
جمعه,۱۹ مرداد ۱۳۹۷
۳۹۸
کاشان, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
۳۵۲