برنامه ها   (۱۴۰۴)
پنجشنبه؛۱۲ دی ۱۳۹۸
۸۶۰
دی ماه ۱۳۹۸- کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
۹۴۱
دوشنبه ,۲۵ آذر ۱۳۹۸
۱۰۹۰
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۷۲۵
جمعه ,۲۹ آذر ۱۳۹۸
۱۰۳۰
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۸۶۲
جمعه ,۸ آذر ۱۳۹۸
۱۷۴۸