برنامه ها   (۱۳۱۴)
شنبه,۲۰ بهمن ۱۳۹۷
۹۴۸
پنج شنبه,۱۸ بهمن ۱۳۹۷
۷۰۰
دوشنبه,۱۵ بهمن ۱۳۹۷
۶۶۰
یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۴, ضوابط و جزییات (به ویژه بند ۲ و ۳ و ۴) را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. آدرس کلاس این هفته تغییر کرده است.
۵۰۶۵