برنامه ها   (۱۶۶۱)
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۲۱۴۹
شنبه، ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱
۱۱۵۲
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۲۲۲۷
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره دهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۸۲۰
شنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۱
۴۹۵
شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۱
۴۸۶
شنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۱
۴۷۸
شنبه، ۵ آذر ۱۴۰۱
۵۶۴
شنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۱
۹۸۵
شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱
۴۹۸