برنامه ها   (۱۳۹۸)
جمعه ,۳ آبان ۱۳۹۸ (آخرین برنامه در ماه صفر)
۱۶۲۹
سه شنبه ,۳۰ مهر ۱۳۹۸
۱۵۸۵
شنبه , ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۴۳۵
جمعه ,۲۶ مهر ۱۳۹۸
۱۳۳۹
جمعه ,۱۹ مهر ۱۳۹۸
۱۴۲۸
جمعه ,۱۵ مهر ۱۳۹۸
۱۴۸۴
دهه اول ماه صفر,از ۸ مهر ۱۳۹۸(به ۶ مدت شب)
۱۳۶۵
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۴۱۱۲