برنامه ها   (۱۲۴۶)
پنج شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۷
۴۸۴
کلاس مجردها,جلسه پانزدهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ «مهمان آزاد» جزییات را حتما بخوانید .فقط دوره هفتمی ها و کسانی که با آن ها تماس گرفته شده می توانند شرکت کنند.
۲۵۸۷
مشهد ۷ و ۸ و ۹ شهریور ۱۳۹۷
۵۰۷
جمعه ,۲ شهریور ۱۳۹۷
۶۲۷
کلاس مجردها,جلسه چهاردهم دوره هفتم,یکشنبه ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
۱۱۱۲
جمعه ,۲۶ مرداد ۱۳۹۷
۵۴۲
سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
۵۰۹
جمعه,۱۹ مرداد ۱۳۹۷
۴۷۹
کاشان, ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
۴۲۶