برنامه ها   (۱۱۰۳)
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۵۳۳
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰؛
۳۸۵۰
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۸ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۹۳۵
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۱۰۲۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۸۸۶
جمعه ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۷۹۲
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۵؛
۱۱۶۶
دوشنبه ۲۹ آذرماه ۹۵ در دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۷۰
یکشنبه ۱۳۹۵/۹/۲۸؛ لطفا ضوابط و جزییات را دقیقا مطالعه فرمایید
۵۱۰۴
چهارشنبه ۲۴ آذرماه ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی
۱۱۷۶