برنامه ها   (۱۳۷۴)
پنجشنبه؛۱۲ دی ۱۳۹۸
۴۷۳
دی ماه ۱۳۹۸- کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
۵۳۰
دوشنبه ,۲۵ آذر ۱۳۹۸
۵۸۳
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۲۴۰
جمعه ,۲۹ آذر ۱۳۹۸
۵۶۵
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۴۳۴
جمعه ,۸ آذر ۱۳۹۸
۱۱۸۲