برنامه ها   (۱۳۹۱)
دی ماه ۱۳۹۸- کارگاه‌های زوجین بر توانمندسازی همسران با افزایش آگاهی‌ها و مهارتهای آنان در حیطه‌های ارتباطی تمرکز دارد و تجربه موفق کارگاه های خانواده نوپا را با خود دارد
۶۶۷
دوشنبه ,۲۵ آذر ۱۳۹۸
۷۹۲
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۸, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۲۴۵۸
جمعه ,۲۹ آذر ۱۳۹۸
۷۱۰
یکشنبه۱۳۹۸/۱۰/۰۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۱۶۳۴
جمعه ,۸ آذر ۱۳۹۸
۱۳۹۰
دوشنبه ,۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۲۶۰
شنبه؛۱۶ آذر ۱۳۹۸
۹۹۰
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۱۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید .همه عزیزان دوره نهم و ادوار کلاس مجردها می توانند شرکت کنند.
۳۲۶۲