برنامه ها   (۱۶۸۴)
از دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ تا جمعه ۱۴۰۲/۰۶/۲۴
۱۴۶۶
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۶, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۷۰۸
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۷۶۴
سه شنبه، ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۲
۴۹۵
شنبه، ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲
۴۵۶
شنبه، ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۵۲۲
شنبه،۴ شهریورماه ۱۴۰۲
۴۴۵
چهارشنبه، ۱ شهریورماه ۱۴۰۲
۴۰۴
شنبه، ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲
۳۹۱
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۳۳۳