برنامه ها   (۱۰۸۹)
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۶۸۷
مسجد دانشگاه تهران
۶۴۳
سه شب از چهارشنبه ۲۰ بهمن ۹۵ حدود ساعت ۲۱
۵۲۹
دوشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶
۵۴۵
ریزمهارتهای انتخاب همسر شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۴۶۸
جمعه ۱۵ بهمن ۹۵ ساعت ۲۰:۳۰
۴۰۴
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۳۹۷
یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰؛
۳۶۱۳
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۸ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۷۸۰
جمعه ۱۳۹۵/۱۱/۱ شبکه دو؛ حدودا ساعت ۱۱
۸۶۵