برنامه ها   (۱۶۶۱)
پنجشنبه، ۲۲ تیرماه ۱۴۰۲، جشن روز مباهله
۱۱۶
سه شنبه، ۲۰ تیرماه ۱۴۰۲
۹۳
شنبه، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲
۱۰۰
جمعه، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲، ظهر عید سعید غدیر
۷۹
شنبه،۱۷ تیرماه ۱۴۰۲
۹۵
پنجشنبه، ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲، شب عید سعید غدیر
۷۱
سه شنبه، ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲
۷۱
شنبه، ۱۰ تیرماه ۱۴۰۲
۷۳
شنبه،۱۰ تیرماه ۱۴۰۲
۷۲