برنامه ها   (۱۶۸۴)
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۴, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۵۲۶
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۰۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۹۳۷
پنجشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲
۶۷۲
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۰۰۹
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۳, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید. فقط اعضای دوره دوازدهم می توانند شرکت کنند.
۱۱۳۶
شنبه، ۲۲ مهر ۱۴۰۲
۵۶۸
دوشنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۲
۵۴۳
شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲
۱۷۹۰
شنبه، ۸ مهر ۱۴۰۲
۵۹۹
شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۲
۱۵۸۰