برنامه ها   (۱۵۷۷)
شنبه، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱
۹۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۲۸۰
شنبه، ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱
۶۷
شنبه، ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱
۶۳
شنبه، ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱
۳۱۹
جمعه، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱
۲۵۰
یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۷۹۲
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره یازدهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۷۳۲
یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰, ضوابط و جزییات را لطفا دقیق مطالعه فرمایید.《صرفاً این جلسه》 علاوه بر عزیزان دوره دهم، ادوار کلاس مجردها هم می توانند شرکت کنند.
۴۶۹
شنبه، ۲۶ آذر ۱۴۰۱
۲۴۴