برنامه اقیانوس آرام ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵
دانشگاه گیلان ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۶
دانشگاه آزاد اسلامی کرج ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۹
دانشگاه شهید رجایی ۰۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷
دانشگاه شهید چمران اهواز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴