کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۴۵ ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۹
برنامه آیینه خانه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۵
برنامه آیینه خانه ۳۰ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴
برنامه آیینه خانه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۲
برنامه آیینه خانه ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰
کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۴۴ ۰۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶
شاهرود ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۵
کلاس مجردها؛ جلسه‌ی ۱۴۳ ۲۸ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۲
بندرعباس ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱
برنامه آیینه خانه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲