آرشیو نظرسنجی
ختم صلوات شنبه ۱۷اسفند۹۸
امشب یک دور تسبیح یعنی صد صلوات می فرستم.
این گزینه را نزنید تا با گزینه یک بتوانیم شمارش تعداد صلوات ها را انجام بدهیم.