بزرگداشت شهید ابراهیم هادی ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۲
فاطمیه,پردیس ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۶
فاطمیه,مسجد خرقانی ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳
فاطمیه,مسجد حضرت رسول اعظم(ص) ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
فاطمیه,خیابان ۱۷ شهریور ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹
فاطمیه,میدان بنی هاشم ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۷
کلاس مجردها؛ جلسه ۱۹۲ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۱
کارگاه زوجین,گام اول,دوره دهم ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳
کارگاه زوجین,گام دوم, دوره سوم ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۲