کلاس مجردها؛جلسه ۱۸۹ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
دانشگاه علوم پزشکی گراش ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۷
برنامه اقیانوس آرام ۱۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۵
دانشگاه گیلان ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۶
دانشگاه آزاد کرج ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۹
دانشگاه شهید رجایی ۰۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۷