ثبت نام دوره نهم کلاس مجردها

در لحظه تفکر کنید، در ذهن تان ارزیابی و نقد کنید و اظهارنظر جرأت‌مندانه‌ی محترمانه و جدل احسن برای فهم بهتر و... . «کلاس مجردها» بیش از آن که یک کلاس آموزشی باشد یک کلاس تربیتی است. تمرینی است برای تفکر خلّاق و نقّاد. همه با هم درگیر فهمیدن و دانستن می شویم و اگر کسی در تمام زمان کلاس تمرکز و هوشمندی کافی را به خرج ندهد، از کلاس کم بهره می مانَد و شاید خسته شود. و مرا هم خسته کند!!! پس اگر حوصله اش را ندارید و یا این روش را نمی پسندید ثبت نام نکنید!
ادامه مطلب
پنجشنبه , ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۹:۳۰
منتشر شده در: انعکاس » مصاحبه

 

شخصیت حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) به عنوان نخستین شهید راه ولایت، آنقدر پررنگ است که برخی دیگر از ابعاد وجودی ایشان را تحت تأثیر قرار داده است. در ایام فاطمیه بیشتر علما و دانشمندان دینی به موضوع دفاع حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) از امیرالمؤمنین (علیهالسلام) و در نهایت شهادت مظلومانهشان میپردازند، اما با کمی مداقه میتوان نکته‎‎های ناب بسیاری را در احوالات حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) جستوجو کرد. یکی از این نکات، شخصیت خانوادگی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در مقام همسر و مادر است. خانواده نخستین و مهمترین نهادی است که در منابع اسلامی از جایگاه والا و ارزشمندی برخوردار است که برای حفظ و تقویت آن، زن در جایگاه مادر و همسر وظایف مهمی برعهده دارد. موضوعی که شاید تاکنون خیلی جدی به آن پرداخته نشده است. همین بهانه کافی بود که در ایام شهادت دخت نبی اکرم (صلیاللهوعلیهوآلهوسلم)، بخش‎‎هایی از سيره خانوادگی آن حضرت را مو شکافی کنیم تا با الگو گرفتن از نوع روابطی که بین زهرای اطهر (سلاماللهعلیها) و همسر و فرزندانش شکل گرفته، به تبیین مناسبات خانوادگی حضرت بپردازیمشاید بهتر باشد قبل از آغاز گفتوگو درباره زندگی خانوادگی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و جایگاه ایشان در مقام همسر و مادر، ابتدا تعریف خانواده را از دیدگاه شما بدانیم؟ 

درباره خانواده تعریف‎‎های مختلف ارائه شده، اما اگر بخواهم کوتاه و مختصر، مفهوم عمیق خانواده را توضیح دهم، باید بگویم خانواده محلی است که افراد کنار هم، به یک هدف و فرجام میاندیشند و برای رسیدن به آن هدف برنامهریزی میکنند. مهمتر از همه اینکه همه اعضای خانواده برای رسیدن به «آرامش خانواده» تلاش کرده و در حقیقت به یکدیگر آرامش مي‌دهند

این مفهوم در خانواده حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) چگونه اجرا میشد؟ 

با توجه به کتاب‎‎های تاریخی که از شیعه و سنی وجود دارد، حضرت صدیقه کبری (سلاماللهعلیها) از این نظر در اوج کمال بود. به بیانی واضحتر حضرت در مقام همسری کاملترین فرد بود و در جایگاه مادری هم چیزی برای فرزندانش کم نگذاشت. اساس زندگی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و اميرالمؤمنین (علیهالسلام) بر اساس عبودیت و بندگی خدا بود، بهترین گواه ادعای ما سخنان امیرالمؤمنین (علیهالسلام) درباره حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) است. در کتاب‎‎های تاریخی آمده است شخصی از حضرت علی (علیهالسلام) درباره حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) پرسید، حضرت همسرشان را اینگونه توصیف کرد: «نعم المولی الی طاعهالله/ او در مسیر طاعت خدا، یاوری نیکو برایم بود»، یعنی همسری نبود که مرا از بندگی خدا باز دارد، همسری نبود که دنیا را سدی برای رسیدن به آ خرت همسرش قرار دهد؛ بلکه برای رسیدن به عبودیت خدا بهشدت کمک میکرد. خیلی وقتها زن و شوهر بهخاطر مسایل زودگذر مادی و مسایل فانی شدنی‏، همدیگر را از آخرت باز میدارند، نمونه آن امکانات زندگی، مانند ماشین و خانه یا سود بیشتر در معاملاتو خیلی چیزی‎‎های مادی دیگر است. خلاصه کلام، اینکه مسایل مادی را جوری جلوه میدهند که چه زن و چه مرد از بندگی خدا و عبادت باز مي‌مانند، اما زهرای اطهر (سلاماللهعلیها) اینگونه نبود، بلکه هم عبودیت داشت و هم عبادت میکرد. عبودیت یعنی جوهره ذاتی افراد و عبادت یعنی رفتارها، عبودیت یعنی ایمان قلبی و عبادت نماد و بروز باورهای قلبی است که در نمازها، روزه گرفتنها، مناجاتها، گریه کردنها تجلی پیدا میکند. حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در این زمینه که اساس زندگیاش را تشکیل میداد، بسیار عجیب بود. امام مجتبی (علیهالسلام) میفرماید: «مادرم تا صبح مناجات و گریه مي‌کرد بهصورتیکه پاهایش متورم شده و بدنش میلرزید.» حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) پیرزن نبود که چنین حالتی پیدا کند، جوان 18 سالهای بود که در مسیر بندگی خدا قرار داشت. مسیر، مسیر توجه به آخرت و توجه به خالق بود، نه اینکه دنیا را سدی برای رسیدن به آخرت خود و همسرش قرار دهد

میخواهیم کمی هم از روابط صمیمی و عاشقانه حضرت فاطمه (سلاماللهعلیها) و امیرالمؤمنین (علیهالسلام) برایمان بگویید

زندگی این دو بزرگوار ابعاد منحصربهفردی دارد که شناخت آن برای من و امثال من غیرممکن است. از امام صادق (علیهالسلام) درباره معنی نام فاطمه (سلاماللهعلیها) پرسیدند؛ حضرت فرمود: «لان الناس کتموا عن معرفتها/ یعنی مردم از شناختن مقام فاطمه (سلاماللهعلیها) باز نگاه داشته شدهاند.» بنابراین به این نکته توجه داشته باشید که اگر چیزی از زندگی آن دو بزرگوار بیان میکنیم، در حقیقت به اندازه عقل خودمان گفتهایم. یکی از ویژگی‎‎های مهم زندگی خانوادگی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و امیرالمؤمنین (علیهالسلام)، وجود صمیمیت در خانواده است. از روایت‎‎هایی که وجود دارد، میتوان نتیجه گرفت که نزدیکی و دوستی مثالزدنی بین این دو زوج بزرگوار بوده ...
چهکسی در بهوجود آمدن این صمیمت نقش بیشتری داشت؟ 

هم حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و هم حضرت علی (علیهالسلام)، در بهوجود آمدن این صمیمیت نقش داشتند. جالب است بدانیم که پیغمبر اکرم (صلیاللهوعلیهوآلهوسلم) هم در ایجاد این صمیمت فوقاالعاده مؤثر بود. نقل میکنند روزی پیغمبر اکرم به خانه امیرالمؤمنین رفت و دید آن دو بزرگوار هر دو مشغول کار هستند. فرمود کدامیک از شما خستهتر است؟ امیرالمؤمنین (علیهالسلام) پاسخ داد: فاطمه (سلاماللهعلیها) خستهتر است؛ پیغمبر (صلیاللهوعلیهوآلهوسلم) فرمود: فاطمه جان تو برخیز، من کارهایت را انجام میدهم. همه کارهایشان با هم بود. یعنی با هم کار میکردند، با هم درد دل میکردند، با هم مشورت میکردند یا وقتی حسنین (علیهالسلام) بیمار میشدند، با هم برای شفای فرزندانشان روزه میگرفتند، همه اینها نشان دهنده صمیمت این خانواده است. درست است که آنها معصوم بوده و جنبههای الهی داشتند، اما رفتارهایشان غیربشری نبود و این رفتارها باید الگوی انسانها قرار بگیرند. این بزرگوران اینگونه رفتار کردند که به ما یاد بدهند، اگر مردی به خانه آمد و دید همسرش از صبح کار کرده، خود استراحت نکند و خانم بهکارش ادامه دهد. بلکه مردها نیز خودشان را درگیر کار خانه کنند، خانمها هم کمک آقایان باشند. در حقیقت نسبت به یکدیگر بیتفاوت نباشند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند، اینها نکته‎‎های مهمی است که در زندگی این خانواده دیده میشود

یکی دیگر از ویژگی‎‎های خانواده که شما به آن اشاره کردید، آرامش دادن به یکدیگر است. حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) چگونه این مفهوم را در خانواده عملی کرده بود؟ 

رفتارهای حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) طوری بود که به همسر و فرزندانش آرامش میداد. امیرالمؤمنین (علیهالسلام) در اینباره فرمودهاند: «فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) بهگونهای بود که هر وقت نگاهش میکردم، همه غم و غصه‌ها از یادم میرفت و به آرامش میرسیدم.» امیرالمؤمنین (علیهالسلام) چنین ویژگیای داشتند؛ امام حسن (علیهالسلام) و امام حسین (علیهالسلام) هم اینطور بودند. اما آیا اکنون زندگی‎‎های ما اینگونه است؟ روابط سازنده بین زن و شوهر حاکم است یا رفتارهای دلسردهکننده که فاصلهها را بیشتر میکند؟ آیا آرامش جایش را به ترس نداده؟ بیاعتمادی جای اعتماد را نگرفته است؟ اعضای خانواده بهجای تکیه کردن و کمک به یکدیگر، جزیرهای عمل نمیکنند؟ زن کار خودش را میکند و مرد هم کار خودش، حتی گاهی اوقات اصلا از حال یکدیگر خبر ندارند. در صورتیکه با الگو گرفتن از زندگی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و علی (علیهالسلام) میتوان این رفتارهای نادرست را که نتیجهای جز سست شدن کانون خانواده ندارد، کنار گذاشت

یکی از مسایلی که این روزها زندگی‌ها را به چالش میکشد، بالا بودن انتظار خانمها از همسرانشان است. رفتار حضرت زهرا در این زمینه چگونه بود؟ 

از آنچه در کتاب‎‎های سیره عملی ائمه معصومین (علیهمالسلام) آمده، میتوان نتیجه گرفت که حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در طول 9 سال زندگی با حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام)، حتی یکبار هم تقاضایی نکردند که حضرت علی (علیهالسلام) نتوانند انجام دهند. نه اینکه امیرالمؤمنین (علیهالسلام) تقاضاهای همسرشان را برآورده نمیکردند، بلکه تقاضا‎‎های مادی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) به حدی کم بود که حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) هیچوقت شرمنده همسرشان نشدند. در واقع درخواست‎‎های حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) بهگونهای نبود که همسرشان را مجبور کنند که به راه خلاف بیفتند. برخلاف آن چیزی که اکنون در بعضی از خانواده‎‎ها وجود دارد. زن به حدی از همسرش توقع دارد که آقا برای اینکه دل همسرش را بهدست بیاورد، دست بههر خلافی میزند و حتی نافرمانی خدا را میکند

بعضیها ادعا میکنند که روایتهای مختلفی وجود دارد که بین حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و امیرالمؤمنین (علیهالسلام) اختلاف بهوجود میآمده و ایشان برای حل آن نزد پیغمبر اکرم (صلیاللهوعلیهوآلهوسلم) میرفتند. آیا شما این موضوع را قبول دارید؟ 

هیچ مدرک مستندی در اینباره وجود ندارد. آنها هر دو از یک منبع فیض که خدای متعال است تغذیه میکردند، پس چطور میتوانند با هم اختلاف داشته باشند؟ 

اگر موافقید کمی هم درباره الگوهای رفتاری حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) در جایگاه مادر صحبت کنیم

شاید موضوعی که میخواهم در جواب این سئوال به آن اشاره کنم، خیلی جزیی باشد، اما مهم است. همه میدانیم حداقل رابطهای که یک مادر میتواند با فرزندش داشته باشد، لالایی خواندن است. نقل شده حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) گهوارهای درست کرده بود که بچهها را در آن میخواباند و برایشان لالایی میخواند. متن این لالایی به حدی جالب است که در کتاب‎‎های تاریخی آمده است: «ان فی الجنه نهر من اللبن/ لعلی، لزهرا و حسن و حسین/ کال من کان محبا لهم؟/ یدخل الجنه من غیر حزن»، یعنی در بهشت نهری است از شیر برای علی (علیهالسلام)، زهرا (سلاماللهعلیها)، حسن (علیهالسلام) و حسین (علیهالسلام) که هرکس محب این چهار نفر باشد، هیچ غم و غصهای نخواهد داشت. این خیلی مهم است که بانویی با آن مقام عصمت و علم غیب که به فرموده پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مادر پدر خود بودند، یعنی پدر هرچه دارد از اوست، مینشیند و برای بچههایش لالایی میخواند تا آرامش را به آنها منتقل کند

یکی از مهمترین وظایف هر مادری تربیت فرزندان است. با توجه به عصمت ذاتی امام حسن (علیهالسلام) و امام حسین (علیهالسلام)، این موضوع درباره رفتارهای عملی حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) برای تربیت فرزندان چگونه تعبیر میشود؟ 

درست است که امام حسن (علیهالسلام) و امام حسین (علیهالسلام) معصوم بودند، اما آنها تربیت شده دامان حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) هستند. از طرفی دیگر حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) فرزندی بهنام زینب کبری (سلاماللهعلیها) داشتند که معصوم نبود، اما در کربلا و بعد از آن، نقش مهمی ایفا کرد. تعبیر خیلی جالبی از امام صادق (علیهالسلام) در اینباره داریم، حضرت میفرماید: «ما حجت خدا بر مردم هستیم و مادرمان حجت خدا برماست.» حجت خدا بر حجتها تعبیر خیلی بزرگی است که در گفتار نمیگنجد. آنقدر این بانوی بزرگوار به وظایف مادریاش ملزم بود که در هیج کجای تاریخ دیده نمیشود که پای ایشان لغزیده باشد. وقتی پیامبر اکرم (صلیاللهوعلیهوآلهوسلم) دست دخترشان را میبوسند، یعنی این بانوی بزرگوار هرآنچه که بر عهدهاش گذاشته شده و وظیفهاش بوده، بهخوبی برآورده ساختهاست. ایشان حتی تا آخرین روزهای عمرشان یک مادر نمونه بودند. نقل شده که در روزهای آخر حضرت امیرالمؤمنین (علیهالسلام) به خانه آمد، متوجه شد حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) علاوهبر پختن نان کار دیگری هم انجام دادهاند. حضرت پرسیدند زهرا جان چه شده؟ تاکنون از شما ندیده بودم که در یک روز دو کار دنیوی انجام دهید. زهرا مرضیه (سلاماللهعلیها) پاسخ دادند: روزهای آخر عمرم است و میخواهم کارهایم را انجام دهم. خانمی که برای دفاع از همسرش از خون خود میگذرد، مگر میتوان تصور کرد که از وظیفه همسری و مادری کم بگذارد؟ اصلا با عقل جور درنمیآید. زهرای مرضیه (سلاماللهعلیها) یک همسر و مادر نمونه بودند

 

منبع خبر

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
فائزه مهدوی حاجی
۱۳۹۱-۱۰-۰۳ ۲۲:۱۹
0
0
سلام
ممنون.خیلی خیلی خیلی خوب و جالب بود.
خداوند شناخت هرچه بیشتر این بانوی بزرگوار رو نصیب و روزی ما بگرداند انشاءالله
کلاس مجردها
zeinabh
۱۳۹۲-۰۱-۰۳ ۱۰:۵۵
98
0
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک
کلاس مجردها_91
۱۳۹۲-۰۹-۰۱ ۱۷:۵۵
0
0
بسمه تعالی
باسلام
خدا قوت می گویم استاد متن بسیار جالب وکاربردی بود.
ان شاالله حضرت زهرا(س)در دنیا وقت بابرکت به شما بدهد به همه محبانش توفیق شناخت این بزرگواران وعمل کردن به دستوراتشون بدهند.
التماس دعا
بهبهانی
۱۳۹۳-۰۳-۱۱ ۱۱:۰۲
0
0
سلام
استاد
مطلب زیبایی بود بهترین الگو زنان این سرزمین حضرت زهرا سلام‎الله علیها ست
که بهترین فرزندان تربیت کردند که باعث سرافرازی اسلام شده ودر همسری نمونه
ودر مادری نمونه بودند که تاریخ همانند ان نخواهد دید برای وصف حضرت زهرا سلام‎الله علیها زبان کوتاه است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: