وقتی مهدی شوخی شوخی عکاس می شود.
در یک جلسه مهمانی و عیادت، برادر گرامی آقای مهدی مهدوی دوربین به دست شاید هزارتا عکس گرفت و چند روز قبل بعد از پنج سال همین چند عکس را برایم فرستاد. 
شهاب مرادی

شهاب مرادی

شهاب مرادی

شهاب مرادی

شهاب مرادی