پاسخي به چند سوال

تعدادي از پيام هاي دريافتي،سوال هايي در مورد گناه اس تمناء ، مضرات و راه كار ترك آن بود و در چند مورد هم وعده داده بودم كه مستقل والبته مختصر توضيح خواهم داد:
متاسفانه اين گناه وعمل غيرطبيعي در بسياري از افراد شايع است واگر زياد تکرار شود يک اختلال رواني محسوب ميشود. معمولا بعد از اين عمل به فرد احساس گناه دست ميدهد ولي اغلب افراد اين عمل را غيرقابل کنترل ميدانند وبه همين خاطر مزمن مي شود.
برخي از زيانهاي اين عادت عبارتنداز:

* دور شدن از تيررس رحمت خدا.
رسول خدا(ص)، فردآلوده به اين گناه را ملعون مي داند.(ميزان الحكمه /5655)

* کاهش قواي جسمي که به ضعف عمومي بدن و پيري زودرس منجر ميشود.
* کاهش نسبي جريان خون
* ضعف بينايي
* بي اشتهايي
* ضعف نيروي جنسي(که گاه موجب شکست در روابط جنسي طبيعي ميشود)
* اختلال و ضعف حافظه
* کاهش اراده
* گوشه گيري
* احساس ياس ونااميدي
* احساس گناه واحساس غم و اندوه و...
شايد به دليل اين ضررها اسلام اين عمل را حرام وانجام آن را گناه دانسته است.

علل اين رفتار به 3 گروه زيستي، رواني و اجتماعي تقسيم مي شود .
1. در بعضي موارد برخي ضايعات مغزي ميتواند موجب بروز اين عادت شود که درمانهاي دارويي و پزشکي مي تواند مفيد باشد.
2. مهمترين علل رواني آن عبارتند از:
* خيال پردازي
* تجارب جنسي(اتفاقي)دوران کودکي
* احساس حقارت و ناتواني (درروابط جنسي يا روابط انساني)
* اضطراب
* ترس از ضعيف شمرده شدن.و...
3. مهمترين علل اجتماعي عبارتند از:
* الگو گرفتن (يادگيري)از کساني که چنين عادتي داشته اند(بويژه همسالان)
* تماشاي افراد يا فيلمها يا تصاوير تحريک کننده

بهترين راه درمان و ترک اين عادت مراجعه به روانشناس است تا با بررسيهاي دقيق , علت اين عادت را شناسايي و شما را در درمان آن كمك کند.
اما چنانچه به هر دليل دسترسي به روانشناس نداريد، موارد زير توصيه ميشود :

* توبه و عزم و اراده جدي براي ترک اين عمل همراه با فکر و توجه مداوم به ضررهاي آن گناه
* پرهيزاز تماشا : خودداري از ديدن محرکهاي جنسي ؛اعم از اشخاص ( نگاه شهواني وگناه آلود) فيلم ، عکس. البته خواندن مطالب محرك يا شنيدن چنين مطالبي چه در قالب داستان ويا جوك وغيره نيز بايد ترك شود.
* پرهيز از خيال : خودداري از خيال پردازي هاي جنسي به طور كامل
* پرهيز از خلوت :دوري کردن از موقعيتهايي که ميل به اين عمل را در فرد زياد ميکند( مکانهاي خلوت وتاريک). براي اين فرد اوقات فراغت خطرناك است. استحمام نبايد بيش تراز 5 تا 10 دقيقه طول بكشد .قبل از رفتن به رخت خواب بايد كاملا خسته ودر چرت باشد پس حجم فعاليت هاي روزانه بايد بيشتر شود وخواب روز حذف شود.
* كنترل رژيم غذايي: برخي معتقدند رژيم غذايي پر كالري در تحرك جنسي موثر است به اصطلاح معروف مواد گرم .( در اين مورد با پزشك تغذيه مشورت كنيد.)
* ورزش
* برنامه ريزي هاي مستمر براي كسب موفقيت هاي زودبازده مثل يادگيري علوم، فنون ،هنر و مهارت ها (رانندگي، خياطي ، خطاطي ،زبان خارجي و...) وتكرار حس موفقيت.
* ازدواج
* ازهمه مهم تر ياد خدا و
* کمک گرفتن از عبادات مستحب مثل روزه مستحب در روزهاي دوشنبه وپنجشنبه
-------------------------------------------------------------
این لینک ها را حتما بخوانید:
- لينك
- لينك
- لينك
- از خودت چه خبر؟ (وسواس -1)