اينجا مدينه استسلام

در چند قدمي محل اقامتم، سالهاست كه يك مسجد نسبتا كوچك رهگذران را به ياد يك اتفاق مهم مي اندازد؛ به ياد مباهله
روزي كه پيامبر با اهل بيتش آمد در اين نقطه و ايستاد و باز با همان كسا اهل بيتش را در كنار خود جمع كرد و مسيحيان نجران را به مباهله دعوت كرد ... امروز خبري از اهل نجران نيست... خبري هم از قدرداني مردم از اهل بيت پيامبر نيست.
بسياري از اين مردم اصلا از اهل كساء ياد نمي كنند و اصرار دارند به روي خود نياورند كه جايگاه اهل بيت به عنوان ثقلي از ثقلين را به دست فراموشي مي دهند. و مانع حق گذاري سايرين مي شوند.
آيا ما توصيه ي دائمي خدا و رسول در مورد مودت به اهل بيت -و اظهار دوستي نسبت به علي بن ابي طالب- را عمل مي كنيم؟...

در اينجا علي و فاطمه و اولادشان همچنان مظلوم و غريب هستند.

سينه مالامال درد است اي دريغا مرهمي...