مسجد طالقانی، هفتم صفر
سلام
حوالی ساعت ۲۰:۳۰
مسجد طالقانی، هفتم صفر