مسجد سلیمان داراب
سلام

به مناسبت روز اربعین

شروع منبر حدود ۸ ساعت صبح

آدرس :رشت -خیابان شانزده متری سمیه- اینجا