شب شعر عاشورایی " رندان تشنه لب"
سلام
رندان عاشورایی