سنندج

چهارشنبه؛ شب ساعت ۲۰ 

به مناسبت شهادت حضزت امام سحاد سلام الله علیه

آدرس دقیق را ندارم

چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ سنندج